อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมพิเศษ Jazz Dance

กิจกรรมพิเศษ Jazz Dance      

       Jazz Dance เป็นพื้นฐานการเรียนเต้นที่ให้ผู้เรียนได้รู้จัก Step ของการเคลื่อนไหว ลีลาและทวงท่าของการแสดง โดยการสอนเน้นการวางพื้นฐานที่ดีในการเต้นแจ๊สให้กับเด็กเล็กก่อนที่จะเข้าเรียนแจ๊สในหลักสูตรของสถาบันต่างๆทั่วโลก โดยเราใช้หลักสูตรของ Contemporary Dance Association (CDA) ของ ออสเตรเลีย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่เด็กสามารถศึกษาต่อและเข้าสอบวัดระดับการเรียนของสถาบันต่างประเทศได้  โดยเริ่มตั้งแต่ การสอบ Pre-primary (เด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป)

ประโยชน์ของการเรียน

1. ช่วยพัฒนาการในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เกิดความสมดุล เพื่อการทรงตัวของเด็ก ส่งผลถึงบุคลิกภาพที่ดีของเด็กในอนาคต

2. กล้ามเนื้อและกระดูกจะมีการพัฒนาอย่างสมดุล ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

3. เด็ก ๆ สามารถจะถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดผ่านการเต้นได้

4. เด็ก ๆ สามารถที่จะจับจังหวะจากการฟังเพลงต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเต้นที่ถูกต้อง ที่จะนำไปเรียนต่อในหลักสูตรการเต้นรูปแบบต่าง ๆ ในหลากหลายหลักสูตรจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก