อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมพิเศษ คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพิเศษคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ใช้เกมการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  และอื่น ๆ ผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เพื่อให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี  รู้จักปิดเปิดเครื่องและเข้าออกโปรแกรมอย่างถูกวิธี  เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่อง และเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  ไหวพริบ  ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เด็กจะได้ทำ  work  sheet  และงานประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์  เช่น  ที่คั่นหนังสือ  สติ๊กเกอร์  ชื่อตัวเอง ฯลฯ