ติดต่อเรา

สอบถามและเยี่ยมชมโรงเรียนได้ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
วัน          : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา       : 9.00 น. - 10.30 น.

ที่อยู่       : 9 (2066/1) ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18 
             ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กทม. 10120
             Google Map

โทรศัพท์: 0 – 2678 – 4612
โทรสาร  : 0 – 2213 – 2017
 
 

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ระเบียบการ : อ. 1 ถึง อ. 3

1.การรับนักเรียน

1.1.   รับเฉพาะนักเรียนไป – กลับ

1.2.   รับนักเรียน ชาย – หญิง ตั้งแต่ อายุ 3 – 5 ขวบครึ่ง

1.3.   แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

- อายุ 3 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 1

- อายุ 4 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 2

- อายุ 5 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 3

- หรือพิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

2.การรับสมัคร

ติดต่อห้องธุรการ เวลา 07.30 – 16.30 น. เว้นวันอาทิตย์

3.การมอบตัว ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาพร้อมหลักฐาน

3.1.   สำเนาเอกสารสูติบัตร

3.2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.3.   รูปถ่ายเด็กหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 8 ใบ

3.4.   รูปถ่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่านละ 2 รูป

3.5.   ชำระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ด้วยเงินสดหรือเช็คเงินสด สั่งจ่ายโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

3.6.   โรงเรียนไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนและค่าสมัคร ถ้าไม่สามารถมาเรียนได้

4.ภาคเรียน ปีละ 2 ภาค

ภาคต้น – กลางเดือนพฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนกันยายน

ภาคปลาย – ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนมีนาคม

5.เวลาเรียน  08.30 – 14.30 น.

6.วันหยุด

6.1.   หยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์)

6.2.   หยุดตามวันหยุดราชการ

6.3.   หยุดประจำภาค

6.4.   หยุดกลางภาค 3 หรือ 5 วัน

6.5.   หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

7.การเลื่อนชั้น   พิจารณาตามอายุ ความสามารถและความพร้อมของเด็ก

8.การจำหน่าย

8.1.   เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

8.2.   ลาออก

8.3.   ขาดเรียนนานเกินสมควร

8.4.   เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

9.การรายงานประจำภาค

โรงเรียนจะส่งสมุดรายงานการวัดผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นประจำทุกภาค โดยผู้ปกครองจะต้องส่งคืนทางโรงเรียน จนกว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียน

10.  สื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและครู

โรงเรียนจัดให้มีสมุดสื่อสาร รายงานทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ปกครองและครู ในการให้ข้อมูลการเรียนการสอน ความประพฤติและพัฒนาการของเด็กทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

11.การรับ – ส่ง

11.1.     ส่งเด็กก่อนเวลา 8.30 น. และรับกลับได้เวลา 14.30 น.

11.2.     โรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครองและผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรแก่ครูเวรทุกครั้ง

11.3.     ผู้ปกครองจะต้องเรียกบัตรคืนจากผู้ที่รับมอบบัตรไว้ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้ามีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักรียน

11.4.     รถรับ – ส่ง ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดรถปรับอากาศอย่างดี บริการ อัตรา ค่ารถรับ – ส่ง คิดตามระยะทาง

12.อาหาร

เวลา           10.00               นมสด

เวลา           11.30               อาหารกลางวันและผลไม้

เวลา           14.00               อาหารว่าง

13.เครื่องแบบ

สิ่งที่โรงเรียนจัดจำหน่าย

13.1.     เสื้อนักเรียนชาย : สีครีม ปกแดง ติดกระดุมหน้า ปักชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นสีแดงที่อกขวา

13.2.     กางเกงนักเรียนชาย: ลายสก๊อตสีแดง ปักชื่อเล่นสีแดงที่ขอบเอวด้านหน้า

13.3.     ชุดกระโปรง : ชุดตัดก้นลายขาวสีแดง ชมพู

13.4.     ชุดพละ : เสื้อคอกลมสีเหลืองขลิบแดง กางเกงแดงขลิบเหลือง

13.5.     ชุดนอนชาย: เสื้อคอกลม กางเกงขายาวสีฟ้า

13.6.     ชุดนอนหญิง: เสื้อคอกลม กางเกงขายาวสีชมพู

สิ่งที่ผู้ปกครองซื้อเอง

13.7.     ถุงเท้า : ขาว สั้นไม่มีลวดลาย

13.8.     ร้องเท้า ชาย : หุ้มส้นสีดำ และรองเท้ากีฬาสีขาว (ขนาดพอดีเท้า)

13.9.     ร้องเท้าหญิง : หุ้มส้นสีขาว และรองเท้ากีฬาสีขาว (ขนาดพอดีเท้า และงดส้นสูง)

14.อัตราค่าเล่าเรียน   ให้ดูจากใบแทรก ขอได้ที่ห้องธุรการ

ระเบียบการ : เนอสเซอรี่

1.การรับนักเรียน

1.1.   รับเฉพาะนักเรียนไป – กลับ

1.2.   รับนักเรียน ชาย – หญิง ตั้งแต่ อายุ 1 ขวบ 8 เดือนขึ้นไป

1.3.   การบรรจุนักเรียนจะถือตามอายุและความสามารถของเด็ก

2.รับสมัคร

ติดต่อห้องธุรการ เวลา 07.00 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์

3.การมอบตัว ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาพร้อมหลักฐาน

3.1.   สำเนาเอกสารสูติบัตร

3.2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.3.   รูปถ่ายเด็กหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 8 ใบ

3.4.   รูปถ่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่านละ 2 รูป

3.5.   ชำระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ด้วยเงินสดหรือเช็คเงินสด สั่งจ่ายโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

3.6.   โรงเรียนไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนและค่าสมัคร ถ้าไม่สามารถมาเรียนได้

4.ภาคเรียน  ปีละ 3 ภาค

ภาคต้น                   เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม

ภาคกลาง                เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม

ภาคปลาย               เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน

5.เวลาเรียน  08.30 – 14.30 น.

6.วันหยุด

6.1.   หยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์)

6.2.   หยุดตามวันหยุดราชการ

6.3.   หยุดประจำภาค

6.4.   หยุดกลางภาค 3 หรือ 5 วัน

6.5.   หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

7.การเลื่อนชั้น

พิจารณาตามอายุ ความสามารถและความพร้อมของเด็ก

8.การจำหน่าย

8.1.   เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

8.2.   ลาออก

8.3.   ขาดเรียนนานเกินสมควร

8.4.   เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

9.การรายงานประจำภาค

โรงเรียนจะส่งสมุดรายงานการวัดผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นประจำทุกภาค โดยผู้ปกครองจะต้องส่งคืนทางโรงเรียน จนกว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียน

10.สื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและครู

โรงเรียนจัดให้มีสมุดสื่อสาร รายงานทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ปกครองและครู ในการให้ข้อมูลการเรียนการสอน ความประพฤติและพัฒนาการของเด็กทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

11.การรับ – ส่ง

11.1.     ส่งเด็กก่อนเวลา 8.30 น. และรับกลับได้เวลา 14.30 น.

11.2.     โรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครองและผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรแก่ครูเวรทุกครั้ง

11.3.     ผู้ปกครองจะต้องเรียกบัตรคืนจากผู้ที่รับมอบบัตรไว้ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้ามีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักรียน

11.4.     รถรับ – ส่ง ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดรถปรับอากาศอย่างดี บริการ อัตรา ค่ารถรับ – ส่ง คิดตามระยะทาง

12.อาหาร

เวลา           10.00               นมสด

เวลา           11.30               อาหารกลางวันและผลไม้

เวลา           14.00               อาหารว่าง

13.เครื่องแบบ

สิ่งที่โรงเรียนจัดจำหน่าย

13.1.     เสื้อนักเรียนชาย : สีครีม ปกแดง ติดกระดุมหน้า ปักชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นสีแดงที่อกขวา

13.2.     กางเกงนักเรียนชาย: ลายสก๊อตสีแดง ปักชื่อเล่นสีแดงที่ขอบเอวด้านหน้า

13.3.     ชุดกระโปรง : ชุดตัดก้นลายขาวสีแดง ชมพู

13.4.     ชุดพละ : เสื้อคอกลมสีเหลืองขลิบแดง กางเกงแดงขลิบเหลือง

13.5.     ชุดนอนชาย: เสื้อคอกลม กางเกงขายาวสีฟ้า

13.6.     ชุดนอนหญิง: เสื้อคอกลม กางเกงขายาวสีชมพู

สิ่งที่ผู้ปกครองซื้อเอง

13.7.     ถุงเท้า : ขาว สั้นไม่มีลวดลาย

13.8.     ร้องเท้า ชาย : หุ้มส้นสีดำ และรองเท้ากีฬาสีขาว (ขนาดพอดีเท้า)

13.9.     ร้องเท้าหญิง : หุ้มส้นสีขาว และรองเท้ากีฬาสีขาว (ขนาดพอดีเท้า และงดส้นสูง)

14. อัตราค่าเล่าเรียน   ให้ดูจากใบแทรก ขอได้ที่ห้องธุรการ

© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map