ประวัติ ปรัชญา ความมุ่งมั่น

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าของอาจารย์ มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ ที่รู้สึกถึงความบกพร่องของการศึกษาไทย เด็กไทยส่วนใหญ่ในสมัย 20 ปีที่แล้ว ไปโรงเรียนโดยที่โดนพ่อแม่บังคับเคี่ยวเข็ญ และทำไปตามหน้าที่ ต่างกับเด็กในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ที่มีความรักในการไปโรงเรียน และรักที่จะเรียน โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531 โดยมุ่งมั่นว่า เราจะปลูกฝังให้เด็กมีความประทับใจต่อการเรียนรู้ และเชื่อมั่นว่า “การเรียนรู้ คือ ความสุข”

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอด 20 ปีเต็มภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว จนเป็นที่ยอมรับและนับถือ จาก ผู้ปกครอง นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ดำเนินการเรียนการสอนตามปรัชญาว่า “จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการ อบรมเลี้ยงดู โดยผสมผสาน หลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เหมาะสมกับ ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ท่ามกลาง ความรัก ความเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามระบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย รู้จักเกื้อกูล อนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม”

บรรยากาศ

บรรยากาศ

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

บรรยากาศ

จุดเด่นของสถานที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์นั้น คือ ความ ร่มรื่นอบอุ่น เหมือนเป็นบ้านที่สองของเด็กๆ และห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับเด็กๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเด็กๆ อีกด้วย

 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 600 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนที่อบอุ่น 4 อาคาร ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมสรรพ และมีห้องน้ำในตัว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็กๆ

บรรยากาศบรรยากาศ

เรามีสนามเด็กเล่นอันร่มรื่นกว้างขวาง เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่สังสรรเป็นที่ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จักการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสนามเด็กเล่นของเรา ปูด้วยกระเบื้องยางที่ช่วยลดแรงกระแทก เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ

 

บริเวณที่เด็กๆ มีความสุข และสดชื่น ก็คือบริเวณสนามหญ้า และบ่อปลา ซึ่งที่เป็นที่ให้เด็กๆ ได้ผักผ่อนหย่อนใจ และค้นคว้าหาความรู้ สถานที่ของเรานั้นถูกสร้างขึ้นเพราะประสงค์ที่จะให้เด็กได้มี สภาพแวดล้อมใกล้ชิดธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สงบ และอบอุ่น

บรรยากาศบรรยากาศ

บรรยากาศ

© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map